top of page

Support Group

Public·262 members

Manual Romana Clasa 12 Art Pdf Download


DOWNLOAD ---> https://blltly.com/2ttzy0

Manual de limba Èi literatura romÃnÄ pentru clasa a XII-a de la Editura ART


DacÄ eÈti elev Ãn clasa a XII-a Èi vrei sÄ te pregÄteÈti pentru examenul de bacalaureat la limba Èi literatura romÃnÄ, ai nevoie de un manual care sÄ ÃÈi ofere informaÈii complete Èi actualizate despre operele literare studiate, despre curentele Èi miÈcÄrile literare, despre tehnici Èi modalitÄÈi de exprimare artisticÄ, despre competenÈele de comunicare Èi argumentare.


Manualul de limba Èi literatura romÃnÄ pentru clasa a XII-a de la Editura ART este un instrument util Èi eficient pentru ÃnvÄÈarea limbii Èi literaturii romÃne. Acesta conÈine:


texte literare reprezentative pentru diferite epoci, genuri Èi specii literare, alese din canonul literar naÈional Èi universal;


explicaÈii Èi comentarii detaliate pentru fiecare text literar, care evidenÈiazÄ tema, motivele, structura, personajele, viziunea despre lume, particularitÄÈile stilistice Èi de limbaj;


activitÄÈi variate Èi atractive pentru dezvoltarea abilitÄÈilor de lecturÄ, interpretare Èi apreciere criticÄ a textelor literare;


sinteze teoretice despre elementele de limbÄ Èi de stil, despre curentele Èi miÈcÄrile literare, despre tipurile de discurs Èi de text;


modele de subiecte pentru examenul de bacalaureat, cu rezolvÄri exemplificate Èi sfaturi practice;


resurse digitale suplimentare, accesibile prin coduri QR, care oferÄ materiale audiovizuale, teste interactive, fiÈe de lucru.


Manualul de limba Èi literatura romÃnÄ pentru clasa a XII-a de la Editura ART este disponibil Ãn format PDF pentru descÄrcare gratuitÄ pe site-ul https://manualedigitaleart.ro/, unde poÈi gÄsi Èi alte manuale digitale ART pentru diferite discipline Ècolare.


Nu rata ocazia de a te pregÄti eficient pentru examenul de bacalaureat cu ajutorul manualului de limba Èi literatura romÃnÄ pentru clasa a XII-a de la Editura ART!


Limba Èi literatura romÃnÄ sunt discipline fundamentale pentru formarea culturii generale Èi a identitÄÈii naÈionale a elevilor. Prin studiul limbii Èi literaturii romÃne, elevii ÃÈi dezvoltÄ competenÈele de comunicare oralÄ Èi scrisÄ, de receptare Èi producere de mesaje Ãn diferite situaÈii Èi contexte, de analizÄ Èi evaluare criticÄ a textelor de diverse tipuri Èi funcÈii.


Literatura romÃnÄ este o expresie a valorilor, tradiÈiilor Èi aspiraÈiilor poporului romÃn, dar Èi o modalitate de dialog cu alte culturi Èi civilizaÈii. Prin lectura Èi interpretarea operelor literare, elevii ÃÈi ÃmbogÄÈesc orizontul cultural Èi umanistic, ÃÈi formeazÄ gustul estetic Èi sensibilitatea artisticÄ, ÃÈi consolideazÄ capacitatea de ÃnÈelegere Èi apreciere a fenomenelor literare.


Manualul de limba Èi literatura romÃnÄ pentru clasa a XII-a de la Editura ART este conceput Ãn conformitate cu programa ÈcolarÄ Ãn vigoare Èi cu cerinÈele examenului de bacalaureat. Acesta urmÄreÈte sÄ Ãi ajute pe elevi sÄ ÃÈi ÃnsuÈeascÄ cunoÈtinÈele Èi abilitÄÈile necesare pentru a face faÈÄ cu succes provocÄrilor academice Èi sociale ale secolului XXI. 248dff8e21


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Nicole Schmitz
 • Parfait Arcouet
  Parfait Arcouet
 • Asad seo
  Asad seo
 • Firoz Gualmhussein
  Firoz Gualmhussein
 • Happyml
  Happyml
bottom of page