top of page

Support Group

Public·243 members

Patron Mutlu Son Istiyor Filmi 720p Izle


CLICK HERE ->>> https://blltly.com/2ty8zx





Patron Mutlu Son Ästiyor: Bir Romantik Komedi Filmi


Patron Mutlu Son Ästiyor, 2014 yÄlÄnda vizyona giren bir romantik komedi filmidir. BaÅrollerini Tolga Ãevik, Ezgi Mola ve Murat BaÅoÄlu'nun paylaÅtÄÄÄ film, senaristlik yapan Sinan'Än (Tolga Ãevik) Kapadokya'da yaÅadÄÄÄ maceralarÄ konu alÄr.


Sinan, patronu Äsfendiyar'Än (Erkan Can) isteÄi Ãzerine bir romantik komedi filmi senaryosu yazmak iÃin Kapadokya'ya gider. Orada bir butik otele yerleÅir ve otelin sahibi Äzzet Bey'in (Ersin Korkut) kÄzÄ EylÃl'le (Ezgi Mola) tanÄÅÄr. EylÃl, Sinan'a ilham verir ve onun yazacaÄÄ senaryonun kahramanÄ olur. Ancak EylÃl, Ãnlà bir oyuncu olan Faruk'la (Murat BaÅoÄlu) niÅanlÄdÄr. Faruk ile Sinan arasÄnda eski bir husumet vardÄr ve bu durum iÅleri karÄÅtÄrÄr.


Film, hem Sinan'Än senaryosunu bitirmeye ÃalÄÅmasÄ hem de EylÃl'e olan aÅkÄnÄ itiraf etmesi arasÄnda yaÅadÄÄÄ komik ve romantik olaylarÄ anlatÄr. Filmde Kapadokya'nÄn gÃzel manzaralarÄ da gÃz doldurur.


Patron Mutlu Son Ästiyor, yÃnetmenliÄini KÄvanà BaruÃnÃ'nÃn yaptÄÄÄ, senaryosunu Cem YÄlmaz'Än yazdÄÄÄ ve yapÄmcÄlÄÄÄnÄ BKM'nin ÃstlendiÄi bir filmdir. Film, IMDb'de 6.1 puan almÄÅtÄr. Film, internet Ãzerinden 720p kalitesinde izlenebilir[^1^] [^2^].Patron Mutlu Son Ästiyor, TÃrk sinema seyircisi tarafÄndan da ilgiyle karÅÄlanmÄÅtÄr. Film, vizyona girdiÄi 2014 yÄlÄnda 1.9 milyon seyirciye ulaÅmÄÅ ve 22 milyon TL hasÄlat elde etmiÅtir[^1^]. Film, TÃrkiye'nin en Ãok izlenen 10 yerli filmi arasÄnda yer almÄÅtÄr. Film, aynÄ zamanda 17. UÃan SÃpÃrge KadÄn Filmleri Festivali'nde de gÃsterilmiÅtir.


Patron Mutlu Son Ästiyor, eleÅtirmenlerden de genellikle olumlu yorumlar almÄÅtÄr. Film, Beyazperde'de 3/5 puan alÄrken, IMDb'de 6.1/10 puan almÄÅtÄr[^2^] [^3^]. Film, senaryosunun akÄcÄlÄÄÄ, oyunculuklarÄn baÅarÄsÄ, komedi unsurlarÄnÄn dozajÄ ve Kapadokya'nÄn gÃzelliÄi ile ÃvÃlmÃÅtÃr. Filmde Cem YÄlmaz'Än yazdÄÄÄ ve Tolga Ãevik'in seslendirdiÄi "Seni Seviyorum" ÅarkÄsÄ da beÄeni toplamÄÅtÄr.


Patron Mutlu Son Ästiyor, TÃrk sinemasÄnÄn son yÄllarda ÃÄkardÄÄÄ en baÅarÄlÄ romantik komedi filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Film, hem eÄlendiren hem de duygulandÄran bir hikaye sunmaktadÄr. Film, aÅkÄn her zaman mutlu sonla bitmediÄini ama yine de umut etmekten vazgeÃmemek gerektiÄini anlatmaktadÄr.Filmin yÃnetmeni KÄvanà BaruÃnÃ, 1969 yÄlÄnda Zonguldak'ta doÄmuÅtur. Ankara Ãniversitesi ÄletiÅim FakÃltesi Radyo, Televizyon ve Sinema BÃlÃmÃ'nde okurken tiyatro ve fotoÄrafÃÄlÄkla ilgilenmiÅtir. Ãniversite yÄllarÄnda Ãocukluk hayali olan televizyon yayÄncÄlÄÄÄ alanÄnda ÃalÄÅmaya baÅlamÄÅtÄr. TÃrkiye'nin ilk Ãzel radyolarÄndan birinde programcÄ ve genel yayÄn yÃnetmeni olarak uzun yÄllar gÃrev yapmÄÅtÄr. TÃrkiye'de Ãzel radyolarÄn geliÅmesi ve yasal zemininin oluÅmasÄnda Ãnemli rol oynamÄÅtÄr. Number One Music TV kanalÄnÄn kurulmasÄyla birlikte televizyon programcÄlÄÄÄna geri dÃnmÃÅ ve mÃzik klipleri yÃnetmeye baÅlamÄÅtÄr. 1990'lÄ yÄllardan 2000'li yÄllara kadar sayÄsÄz mÃzik klibi yÃnetmiÅ ve ÃeÅitli TV MÃzik ÃdÃlleri almÄÅtÄr. Haber programlarÄnda gÃrsel yÃnetmen ve danÄÅman olarak uzun sÃre ÃalÄÅmÄÅtÄr. \"DansÃz\" ve \"GORA\" filmlerinde yardÄmcÄ yÃnetmen ve post prodÃksiyon sorumlusu, \"KelebeÄin RÃyasÄ\" filminde ise sanat yÃnetmeni olarak gÃrev almÄÅtÄr. YÃnetmenlik yaptÄÄÄ ilk uzun metrajlÄ film \"Patron Mutlu Son Ästiyor\"dur[^1^] [^2^].


Filmin oyuncu kadrosu da oldukÃa baÅarÄlÄ isimlerden oluÅmaktadÄr. BaÅroldeki Tolga Ãevik, TÃrkiye'nin en sevilen komedyenlerinden biridir. Televizyon, sinema ve tiyatroda pek Ãok projede yer almÄÅtÄr. \"Komedi DÃkkanÄ\", \"ArkadaÅÄm HoÅgeldin\", \"Cmylmz\" gibi programlarla tanÄnmÄÅtÄr. Ezgi Mola ise hem komedi hem de dram tÃr




About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page