top of page

Support Group

Public·230 members

Mic Tratat De Cardiologie Carmen Ginghina Pdf 17


Mic Tratat De Cardiologie Carmen Ginghina Pdf 17
Mic Tratat De Cardiologie este o carte de referinÈÄ Ãn domeniul cardiologiei, sub redacÈia prof. dr. Carmen GinghinÄ, editatÄ de Editura Academiei RomÃne Ãn 2010. Cartea cuprinde 894 de pagini Èi abordeazÄ aspecte teoretice Èi practice ale bolilor cardiovasculare, de la anatomie, fiziologie Èi fiziopatologie, pÃnÄ la diagnostic, tratament Èi prevenÈie. Cartea este structuratÄ Ãn 17 capitole, care acoperÄ urmÄtoarele teme:


Mic Tratat De Cardiologie Carmen Ginghina Pdf 17


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2tH3t6&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1HzOLsE6J6OY3h3oNGe67w • Capitolul 1: Istoricul cardiologiei • Capitolul 2: Anatomia inimii • Capitolul 3: Fiziologia inimii • Capitolul 4: Fiziopatologia inimii • Capitolul 5: Metode de explorare a inimii • Capitolul 6: Sindroame clinice cardiace • Capitolul 7: Cardiopatia ischemicÄ • Capitolul 8: InsuficienÈa cardiacÄ • Capitolul 9: Hipertensiunea arterialÄ • Capitolul 10: Valvulopatiile • Capitolul 11: Miocardiopatiile • Capitolul 12: Pericardita Èi tamponada cardiacÄ • Capitolul 13: Endocardita infecÈioasÄ • Capitolul 14: TulburÄrile de ritm Èi conducere cardiacÄ • Capitolul 15: Cardiologia intervenÈionalÄ • Capitolul 16: Cardiologia pediatricÄ • Capitolul 17: PrevenÈia bolilor cardiovasculareMic Tratat De Cardiologie este o lucrare de sintezÄ Èi actualizare a cunoÈtinÈelor din domeniul cardiologiei, care se adreseazÄ atÃt studenÈilor Èi rezidenÈilor, cÃt Èi medicilor specialiÈti Èi primari. Cartea este scrisÄ de un colectiv de autori renumiÈi Ãn cardiologie, coordonaÈi de prof. dr. Carmen GinghinÄ, Èefa Clinicii de Cardiologie a Institutului de UrgenÈÄ pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" din BucureÈti Èi preÈedinta SocietÄÈii RomÃne de Cardiologie.


Mic Tratat De Cardiologie poate fi descÄrcat gratuit Ãn format pdf de pe site-ul Scribd[^1^] [^2^] [^3^], unde se gÄseÈte Èi o prezentare detaliatÄ a conÈinutului cÄrÈii.Here are some more paragraphs for the article:


Cartea Mic Tratat De Cardiologie este rezultatul unei munci colective de peste 10 ani, Ãn care au fost implicaÈi peste 100 de autori Èi colaboratori din ÈarÄ Èi din strÄinÄtate. Cartea reflectÄ experienÈa clinicÄ Èi ÈtiinÈificÄ a autorilor, precum Èi evoluÈia rapidÄ a cardiologiei Ãn ultimii ani. Cartea este bazatÄ pe dovezi medicale solide Èi pe recomandÄrile celor mai prestigioase societÄÈi de cardiologie din lume.


Cartea Mic Tratat De Cardiologie este structuratÄ Ãntr-un mod logic Èi coerent, care faciliteazÄ ÃnÈelegerea Èi asimilarea informaÈiilor. Fiecare capitol Ãncepe cu o introducere care prezintÄ obiectivele Èi importanÈa temei abordate, urmatÄ de o expunere sistematicÄ Èi clarÄ a aspectelor esenÈiale. Fiecare subcapitol se Ãncheie cu un rezumat care evidenÈiazÄ punctele cheie. La finalul fiecÄrui capitol se gÄsesc cÃteva ÃntrebÄri de autoevaluare, care verificÄ nivelul de cunoÈtinÈe dobÃndite. De asemenea, cartea este bogat ilustratÄ cu figuri, tabele, algoritmi Èi scheme, care completeazÄ Èi ÃmbogÄÈesc textul.


Cartea Mic Tratat De Cardiologie este o sursÄ de informaÈie valoroasÄ Èi actualizatÄ pentru toÈi cei interesaÈi de domeniul cardiologiei. Cartea poate fi folositÄ ca manual de studiu pentru examenele de licenÈÄ, rezidenÈiat Èi specialitate, dar Èi ca ghid de practicÄ medicalÄ pentru medicii care se confruntÄ zilnic cu pacienÈi cu boli cardiovasculare. Cartea este un instrument util Èi necesar pentru formarea Èi perfecÈionarea continuÄ a medicilor cardiologi. 0efd9a6b88


https://www.active254.com/group/active-and-able/discussion/0cc107c9-7218-45b9-a2b0-59648c3edd2b

https://www.thesocalhealthconference.com/group/v-alert/discussion/79557a81-58bf-4b90-bb8b-a808345d8641

https://www.thegoodfare.com/forum/untitled-category-1/how-to-get-archicad-15-serial-number-keygen-for-free

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Nicole Schmitz
 • Ridhima Desai
  Ridhima Desai
 • Teju Sharma
  Teju Sharma
 • Marsh Neal
  Marsh Neal
 • Albert katz
  Albert katz
bottom of page